5 Ключови ползи от внедряване на системите за енергиен мениджмънт

Вие сте тук

Average: 5 (1 vote)
енергиен мениджмънт

Днес енергийните разходи продължават да нарастват, а едновременно с това нарастват и различните законовите задължения, свързани с въглеродните емисиите и изменението на климата. Всички тези фактори превръщат ефективното управление на енергията в сериозно предизвикателство за много организации.
Една полезна и правилна стъпка в тази посока е внедряването на система за енергиен мониторинг / мениджмънт.  Каква е същността на тези системи и какви предимства осигуряват на организациите, които решат да ги използват, обобщаваме в следващите редове: 

Какво представляват системите за енергиен мениджмънт?

Системите за енергиен мениджмънт (СЕМ) са автоматизирани компютъризирани системи, които събират данни за измерване на употребените енергийни ресурси (електроенергия, газ, вода и т.н.). С помощта на графики, инструменти за онлайн наблюдение и анализатори на качеството на енергията, те стават достъпни за потребителите, като по този начин позволяват по-ефективно управление на енергийните ресурси.

С помощта на СЕМ се определят нуждите от електроенергия. Също се цели да се сведат до минимум разходите за производство и загубата на енергия.

Какви са предимствата от внедряване на система за енергиен мениджмънт?

Използването на СЕМ е предпоставка за постигане на икономия на енергия от предприятията, което пряко влияе върху крайния резултат.

Някои от основните предимства на системите за управление на енергията са посочени по-долу:

 • По-добра производителност и конкурентно предимство
  Намаляването на енергопотреблението чрез оптимизиране на процесите и ефективно планиране на натоварването не само подобрява производителността като цяло, но също така позволява на компаниите да бъдат конкурентоспособни. 
 • Намаляване на разходите за електроенергия
  Системите за мониторинг / управление на енергията спомагат за намаляване на енергийните разходи. Това може да е значителна икономия, а спестените средства биха могли да се инвестират в други дейности, които да подпомогнат развитието на организацията. 
 • Събиране и анализиране на данни за енергийната ефективност
  Също така, системите за енергиен мениджмънт носят и още допълнителни ползи. Те дават възможност за събирането и анализирането на данни относно енергийната ефективност. Благодарение на мониторинга и анализа на тези данни, може да бъдат засечено неефективното потребление на енергия и да бъде оптимизирано използването на апаратурата, с цел постигане на по-висока производителност при по-ниски разходи.
 • Подобрен имидж на бранда
  Използването на системи за управление на енергията ще доведе до намалена консумация на енергия и следователно до по-екологични процеси. Бизнес клиентите, клиентите и доставчиците отчитат като предимство оптимизацията в процесите, тъй като тя отразява качеството в планирането и управлението.
 • Подобряване благосъстоянието и комфорта на служителите
  Когато компаниите полагат усилия да подобрят своите процеси и обръщат внимание на всеки параметър, който може да бъде оптимизиран, това оказва голям положителен ефект върху работната култура на компанията. Служителите се чувстват вдъхновени да работят по-добре в по-ефективна среда. Чрез подобряване на производителността на процесите компаниите също така осигуряват подобряване на работните възможности на своите служители. Напълно заслужено, този тип системи намират все по-широко приложение. Те могат да бъдат внедрени както в големи производствени предприятия, офис и търговски сгради, така  и на ниво жилище, предлагайки значителни ползи за потребителите.

InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed